Archivy

Počasí Třebosice - Slunečno.cz

Úřední deska

O PROJEDNÁNÍ

NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ( dále jen ÚPO) DŘENICE

Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování ve smyslu § 6 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), tímto

o z n a m u j e

v souladu s § 47 odst. 2) stavebního zákona projednání návrhu zadání změny č.2 ÚPO Dřenice. Dokument s grafickými přílohami je vystaven k nahlédnutí na internetové adrese www.chrudim-city.cz (v sekci Městský úřad – Odbory MěÚ – Odbor územního plánování a reg.rozvoje – Projednávané územní plány obcí ).

Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání změny č.2 ÚPO Dřenice mohou dotčené orgány a krajský úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah územního plánu v rozsahu, který vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty i sousední obce. K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a podnětům sousedních obcí uplatněných po uvedených lhůtách se nepřihlíží. Ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu zadání může příslušný orgán životního prostředí uplatnit stanovisko obsahující požadavek na vyhodnocení vlivů změny územního plánu na životní prostředí, včetně obsahu a rozsahu vyhodnocení.

Požadavky je možné uplatnit na adrese: Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická 67, 537 16 Chrudim.

Ing. Petr Kopecký

vedoucí Odboru územního plánování a reg. rozvoje

vz. vedoucí oddělení územního plánování Ing. Alena Stará

oznameni_drenice.pdf

„I/2 Staré Čívice – Dražkovice, jihozápadní obchvat“

KRAJSKÝ ÚŘAD

Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Váš dopis zn.:    /38011/2/Kub/2010

Ze dne:           12. 8. 2010

Sp.  značka:      SpKrÚ 24955/2008/OŽPZ/53

Číslo jednací:    KrÚ 90248/2010/OŽPZ/JI

Vyřizuje:         Ing. Věra Jiříčková

Telefon:          466 026 355

E-mail:           vera.jirickova@pardubickykraj.cz

Fax:              466 026 392

Datum:            16. 12. 2010

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

prostředí –  zveřejnění informace o konání veřejného projednání

Krajský úřad Pardubického kraje, jako úřad příslušný podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování   vlivů  na   životní   prostředí   a   o   změně  některých   souvisejících   zákonů,   ve   znění   pozdějších předpisů  (dále    jen  „příslušný   úřad“  a  „zákon“),  podle   ust.17  odst.  1  zákona    zveřejňuje   informaci   o veřejném projednání záměru státní příspěvkové organizace  Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390:

„I/2 Staré Čívice – Dražkovice, jihozápadní obchvat“

(„I/2 Pardubice – jihozápadní obchvat“),

které se bude konat dne 4. 1. 2011 (úterý) v 15:00 hodin v sále zastupitelstva Pardubického kraje (místnost č. A 224), Komenského náměstí 125, Pardubice.

Obce Bezděkov, Starý Mateřov, Třebosice a Staré Jesenčany, Městský obvod (MO) Pardubice V, MO

Pardubice VI a Pardubický kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) zveřejní ve smyslu § 16 zákona

informace veřejném projednání na úředních deskách. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Obce Bezděkov,

Starý Mateřov, Třebosice a Staré Jesenčany, MO Pardubice V a MO Pardubice VI žádáme o písemné

vyrozumění o dni vyvěšení této informace (§ 16 odst. 4 zákona).

Územní     samosprávné      celky  žádáme    o  zveřejnění   informace    nejméně  ještě  jedním,    v dotčeném     území

obvyklým způsobem (např. místní tisk, vývěsky, rozhlasové vysílání, kabelová televize apod.).

Informace     o  záměru    jsou  k  dispozici  v  informačním    systému    EIA   na  internetových    stránkách   CENIA

(http://www.cenia.cz)   a   na   stránkách   Ministerstva   životního   prostředí   (http://www.mzp.cz/EIA),   kód   záměru

PAK391.

Podle ust. § 9 odst. 8 zákona je každý oprávněn vyjádřit se k posudku na veřejném projednání.

Podle    ust.  §  17  odst.  3   zákona   může    příslušný   úřad  ukončit   veřejné   projednání   v případě  neúčasti

oznamovatele nebo zpracovatele dokumentace a posudku.

Ing. Josef   H E J D U K

vedoucí odboru

Ing. Lubomír Felcman

v zastoupení

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111   Fax: +420 466 026 220

Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa, 8– 17 hod.

2                         SpKrÚ 24955/2008/OŽPZ/53

KrÚ 90248/2010/OŽPZ/JI

Vyvěšeno dne:     23.12.2010                                       Sejmuto dne:

Potvrzení o dalším způsobu zveřejnění:

Obdrží:

Oznamovatel:

1.  Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Dotčené územní samosprávné celky:

2.  Obec Bezděkov

3.  Obec Starý Mateřov

4.  Obec Třebosice

5.  Obec Staré Jesenčany

6.  MO Pardubice V

7.  MO Pardubice VI

8.  Pardubický kraj

Dotčené správní úřady:

9.  Magistrát města Pardubic

10. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Pardubice

11. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové

12. Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 – Vršovice

13. Krajský úřad Pardubického kraje

Zpracovatelé dokumentace a posudku:

14. Ing. Mojmír Novotný, Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

15. Ing. Vladimír Rimmel, Regionální centrum EIA s.r.o., Chelčického 4, 702 00 Ostrava

Original:  ozn_VP-1.pdf

Související odkaz:  Informační systém EIA – Záměry na území ČR

Pokud vám nejdou otevřít soubory s příponou „pdf“– nápověda: odkaz.